به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمامی و جمیع شرایط زیر باشد موجب اعمال مجازات حد برای سارق است.
سرقت به ربودن مال متعلق به غیر اطلاق میشود.
1ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2ـ مال مسروق در حرز باشد.
3ـ سارق هتک حرز کند.
4ـ سارق مال را از هرز خارج کند.
5ـ هتک حرز و سرقت هر دو مخفیانه باشد.
6ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد.
8ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10ـ صاحب مال از سارق نزد مقام قضائی شکایت کند.
11ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
12ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
به موجب ماده 878 قانون مجازات اسلامی جدید هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از 3 ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود
راهزنی در راه ها و شوارع اگر در حکم محارب باشد اعلام و در غیر اینصورت مجازات آن 3 سال تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه خواهد بود.