طبق ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون متشکل از نماینده و سازمان های ذیل جهت تعیین و یا تغییر کاربری املاک و تصویب محدوده شهرها و طرح های تفصیلی ملاک عمل تشکیل می گردد: وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت نیرو ، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سسازمان میراث فرهنگی، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران ( دبیر کمیسیون ) اعضای کمیسیون هستند ابتدائاً منظور از کاربری توضیح داده می شود.
کاربری زمین : به نحوه استفاده زمین براساس انواع فعالیت شهری و طرح های جامع و تفصیلی کاربری ملک گفته می شود.
1ـ مسکونی : اراضی که صرفاً برای سکونت افراد با تراکم مختلف اختصاص یافته است.
2ـ پیش بینی شهری : (بسیار کم، ویلایی، زیاد، بلندمرتبه)
3ـ تجاری: اراضی برای احداث مغازه ، پاساژ،بازار(عمده فروش و خرده فروش و دفاتر تجاری)
4ـ اداری: اراضی که برای احداث ادارات مختلف دولتی و خصوصی پیش بینی شده
5ـ آموزشی: اراضی جهت احداث ساختمان های آموزشی و پرورشی، آموزش عالی، غیرانتفاعی و ...
6ـ صنعتی :احداث ساختمان های صنعتی ( انبارها، کارگاه ها، کارخانجات، سردخانه ها و تعمیرگاه های بزرگ)
7ـ کشاورزی ( معمولاً خارج از شهرها هستند.
8ـ فرهنگی و مذهبی: احداث اماکن از قبیل مسجد، حسینیه، کلیسا، کنیه و آتشکده و ... سینما، تئاتر و فرهنگسرا.
9ـ بهداشتی درمانی، اراضی برای احداث بیمارستان، درمانگاه و ...
10ـ ورزش : اراضی مختصر ورزشی و تفریح و استادیوم های ورزشی .
11ـ حمل و نقل : اراضی جهت احداث ترمینال، پایانه، فرودگاه، پارکینگ عمومی و روباز و طبقاتی.
مجوزهای ساختمانی پروانه ساختمان و پایان کار
ب) پروانه ساختمانی : مجوز قانونی که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز با توجه به کاربری های املاک بر صاحبان آن صادر می گردد.
ج) تخریب و نوسازی : مجوزی که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی ملک صادر می گردد.
د) اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود ( توسعه بنادر در ارتفاع)
هـ ) تبدیل : مجوزی برای تبدیل یک واحد مسکونی یا مسکونی به اداری یا تبدیل قسمتی از مسکونی.
9ـ تغییرات ـ تعمیرات : پروانه ای که به منظور تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر می گردد.
ز) تمدید پروانه : در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از سوی مالک/ مالکین درخواست تمدید اعتبار پروانه داده تا با همان مشخصات صادر گردد.
ح) تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات فضاها یا توسعه پروازهای معتبر پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.همچنین ابطال پروانه و تعویض مهندس ناظر یا مجری در اثنای ساخت ملک گواهی های متعددی صادر خواهد شد.
ط) گواهی عدم خلاف: در صورت شروع به کار عملیات ساختمانی طبق پروانه صادری برای هر گونه معامله یا انقضای مهلت پروانه جهت ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.
ی) بلامانع ناحیه: در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری عملیات ساختمانی شود پس از رفع خلاف مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه خواهد شد.
ک) بلامانع شهرسازی : در صورت درخواست انواع پروانه خلاف و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.
پایان کار به آپارتمانی و قبل از سال 1349 تقسیم می شود.
پایان کار آپارتمانی: صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف درمورد هر یک از آپارتمان های یک مجتمع به شرطی که در مختصات و مشاعات تخلفی صورت نگرفته باشد ( در صورت وجود تخلف ساختمانی پرونده به همراه گزارش خلاف از سوی منطقه مربوطه جه رسیدگی به کمیسیون ماده صد شهرددداری ارسال و برابر آراء صادر اقدام خواهد شد.)
و از صدور پایان کار جلوگیری بعمل خواهد آمد که این امر امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد.
پایان کار قبل از 1349 : جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) گواهی پایان ساختمان قبل از 1349 صادر می گردد.
تمدید پایان کار : در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هر گونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان مشخصات مجدداً تمدید می گردد.