قانونگذار در تعریف جعل و تزویر در ماده 754 قانون مجازات اسلامی جدید چنین اشعار می دارد.
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب»
مجازات این اقدام به شرح زیر است:
اگر مرتکب از کارمندان و مسئولان دولتی باشد و در اجرای وظیفه خود در اسناد رسمی دولتی جعل نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از 1 تا 5 سال محکوم میشود ( ماده 763 قانون مجازات اسلامی ) اگر مرتکب غیر از کارمندان دولتی باشند اگر مرتکب جعل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 3.000.000 ریال تا 18.000.000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند.