زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد.
جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود مجازات زنا در موارد زیر اعدام است ( ماده 224 قانون مجازات اسلامی ):
1ـ زنا با محارم نسبی
2ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی (مرد) است.
3ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی ( مرد غیر مسلمان ) است.
4ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی (مرد) است.
«شرایط احصان در زنا»
چنانچه مرد یا زن هر کدام یا هر دو دارای همسر دائمی و بالغ باشند و امکان نزدیکی برای آنان وجود داشته باشد محصن نامیده می شوند و در صورت ارتکاب زنا به رجم محکوم می شوند.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه تازیانه است.