بموجب ماده 612 قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر دلیل قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال نظم و صیانت و امنیت جامعه باشد و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران از آن اقدام می رود دادگاه مرتکب قتل را به حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال حبس محکوم می نماید.
چنانچه کسی قاتل را در انجام عمل قتل معاونت نماید نیز بابر تبصره همین ماده قانونی به یک تا پنج سال حبس به اتهام معاونت در قتل محکوم میگردد.
شروع به قتل نیز مستوجب مجازات است که در اینصورت نیز به شش ماه تا سه سال حبس تفریری محکوم می گردد مشروط بر اینکه عدم موفقیت در قتل خارج از اراده شروع کننده باشد.
چنانچه اولیاء دم تقاضای قاتل قصاص می شود. وچنانچه تقاضای دیه نمایند قاتل باید نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید، اولیای دم می توانند در میزان دیه کمتر یا بیشتر از میزان دیه قانونی مطالبه و تراضی نمایند.