چک در صورتی بلامحل محسوب می شود و قابل تعقیب کیفری است که به روز صادر شده باشد یعنی بعنوان مثال اگر امروز 25/2/95 است چک در همین روز صادر شده و تاریخ صدور آن نیز توسط صادرکننده 25/2/95 درج شود، حال چنانچه این چک در بانک محال الیه پس از ارائه فاقد موجودی باشد عنوان «چک بلامحل» خواهد داشت.
دارنده چنین چکی می تواند تا 6 ماه به بانک مراجعه ونسبت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت اقدام نماید و تا 6 ماه بعد از تاریخ برگشت نیز فرصت دارد نسبت به اقدام قضائی و تعقیب جزائی صادر کننده قیام کند ولی پس از مضی مدت های مزبور دیگر قابل تعقیب کیفری است.
مرجع رسیدگی به چک بلامحل دادسرا و دادگاه جزائی محل برگشت چک و یا محل بانک دارنده حساب می باشد که دارنده می تواند با ارائه اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت نسبت به تقدیم شکوائیه اقدام نموده و پیگیری نماید. همچنین می تواند دادخواست مطالبه آن را نیز تا قبل از تاریخ رسیدگی به دادگاه جزائی تقدیم نماید که در اینصورت دادگاه ضمن در نظر گرفتن مجازات قانونی صادر کننده (مطابق ماده 7 قانون صدور چک) دارنده را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در چک بانضمام سایر خسارات قانونی می نماید.