به موجب تصریح قانونی در مواد899 و 900 قانون مجازات اسلامی که از فصل بیست و چهارم در باب خیانت در امانت آمده است اقدامات زیر خیانت در امانت محسوب میشود.
1ـ سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء.
2ـ تصرف، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن هر گونه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هائی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن در صورتیکه به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی هر کار بی اجرت به کسی سپرده شده و بنابراین بوده که آن اشیاء مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.
برای اقدامات فوق الذکر قانونگذار حداقل 6 ماه و حداکثر 3 سال حبس در نظر گرفته است و از نوع جرائم دسته اول میباشد.